Missie en Visie

KanjerKraan is een samenwerkingsverband van vijf professionals die ieder voor zich expertise en ervaring meebrengen, die gebruikt wordt om elkaar aan te vullen, te ondersteunen en adviseren bij hun individuele werkzaamheden en die zij soms ook inzetten om gezamenlijk (meestal in tweetallen, heel soms met drie) aan een casus te werken. De expertise en ervaring die binnen het samenwerkingsverband aanwezig is betreft: psycholoog, orthopedagoog, creatief therapeut, ervaring in het onderwijs als leerkracht en intern begeleider.

 

Betrokkenen

Eigenaar KanjerKraan en coördinator mevr. M.Kraan MEd (orthopedagoog, ex leerkracht, ex intern begeleidster, ex onderwijsbegeleidster)

Medewerkers/trainers:

Mevr. M. Vondenhoff (Master video interactie begeleiding, ex onderwijsbegeleidster)

Drs. N. Penders (psycholoog en ex onderwijsbegeleidster)

Mevr. B. Rademakers (creatief therapeut)

Mevr. D. Kremer (pedagoog)

Wij zijn alle vijf ZZP’ers met een eigen praktijk die op het gebied van de Kanjertrainingen samenwerken en af en toe elkaar ook opdrachten op het gebied van individuele begeleidingstrajecten toespelen, waarbij mevrouw Kraan de contacten met de gemeenten onderhoudt en de activiteiten coördineert.

 

Stagiaires

Mevr. Charlotte Keulemans (pedagoog in opleiding) 

 

Missie: Waar staan we voor? 

Cliënt(systeem) het kind, de ouders en de leerkracht c.q. de school) wordt serieus genomen en in overleg met alle betrokkenen zorgen we voor een afstemming van de begeleiding die zowel bij het cliëntsysteem als bij KanjerKraan past. Iedereen heeft iets te leren, ook wij als KanjerKraan.

We zijn hierbij uit op het zich bewust laten worden van de effecten van het gedrag van het kind en zijn/haar omgeving (m.a.w. door alle betrokkenen) om op grond van deze bewustwording te kunnen kiezen voor ander, effectiever gedrag indien men inziet dat het huidige gedrag niet het gewenste effect heeft. Met als doel te komen tot een zo stimulerend en veilig mogelijk pedagogisch klimaat waarin het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

Het kind) staat hierbij centraal!

 

Visie: Waar gaan we voor? 

KanjerKraan richt zich op wat nodig is door te Zien; 

-We Zien het kind, 

-We Zien de ouders, 

-We Zien de school/leerkrachten.

 

We ZIEN het kind, de ouders en de leerkrachten en zoeken in de SAMENWERKING naar aanpassingen die werken, ander gedrag dat werkt. 

Zien met hoofdletters: is door de buitenkant heen kijken. Het gaat om wie is dit kind, deze leerkracht, deze ouder en wat maakt dat dit kind, deze leerkracht in deze groep, deze ouder dit gedrag laat zien. Het betekent ook dat de begeleiding van KanjerKraan nooit alleen gericht is op één betrokkene uit het systeem, maar op het systeem als geheel. 

 

SAMENWERKING betekent dat we steeds vanuit verschillende perspectieven naar de situatie kijken en in overleg met betrokkenen tot oplossingen komen die de echte oorzaken aanpakken en niet de symptomen.

 

“Wat we denken te zien is vaak meer wat we denken dan wat we zien” (Compernolle).

 

Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die zichzelf en de ander vertrouwen en die trots zijn op zichzelf en de ander.

KanjerKraan zoekt in de samenwerking naar aanpassingen die werken. Pas dan is het mogelijk om een duurzame en wezenlijke gedragsverandering te bewerkstelligen en te behouden.

 

Achtergrond

Tijdens studiedagen o.l.v. dhr. drs. F. de Baas (de Baas coaching en begeleiding) is de missie en visie van KanjerKraan regelmatig aan bod geweest en in onderling overleg tot stand gekomen.