Effecten

Heeft u als ouder effect ervaren van de Kanjertraining?

Nagenoeg in alle gevallen is er sprake van een merkbaar effect van de Kanjertraining. De grootste resultaten die met de training worden behaald zijn bewustwording van eigen en andermans gedrag en verbetering van de communicatie. Hier ligt de grote kracht van deze training. Daarnaast geven meerdere ouders aan dat de training hen helpt bewuster, rustiger en meer coachend op te voeden, dat ze meer vertrouwen hebben gekregen in hun kind en elkaar thuis meer complimentjes geven.

Heeft uw zoon/dochter effect ervaren van de Kanjertraining?

Het grootste resultaat bij de kinderen wordt behaald in het zich meer bewust worden van eigen en andermans gedrag en het toegenomen zelfvertrouwen, gevolgd door minder snel boos worden en beter kunnen praten over gevoelens. 

Als we ervan uitgaan dat de bewustwording van het gedrag ook leidt tot daadwerkelijk laten zien van goed gedrag en het dragen van de verantwoordelijkheid hiervoor, zijn de drie voorwaardelijke doelen van de Kanjertraining behaald voor wat betreft de thuissituatie. Deze doelen zijn het vergroten van het moreel besef van wat goed gedrag is, intrinsieke motivatie van kinderen om dit gedrag te willen vertonen, en het verantwoordelijkheidsbesef vergroten om dit gedrag daadwerkelijk te laten zien. Daarnaast is toename van het zelfvertrouwen een belangrijk doel van de training en ook dit antwoord zien we terug in de resultaten van de evaluatie.